Sylve Åkesson, Skånska Slott och Herresäten

Möllarp

MÖLLARP är beläget vid Söderåsens sydsluttning strax söder om Kågeröd och ca 9 km norr om Svalöv. Säteriet har i forna tider ofta haft gemensam ägare med Axelvold men är äldre än detta gods. Vid slutet av 1400-talet innehades Möllarp av släkten Kyrning (Myre). Som ägare omtalas då Jens Kyrning, gift med Bodil Ribbing, senare deras son Poul Jensen Kyrning (lever ännu 1529), gift med Kirsten Gjordsdatter Galen till Odersberga, och deras son Gjord Poulsen Kyrning (lever ännu 1558).

Genom gifte med Gjords dotter Kirsten tillträdde senare Severin Axelsen Jernskägg. Denne bytte år 1579 bort Möllarp mot sin fädernegård Skottorp till danska riksrådet Axel Tönnessen Viffert, som varit gift med hans faster Anne Andersdatter Jernskägg. Det var Axel Viffert som på 1560-talet anlade Axelvold som sin huvudgård och gav denna namn efter sig. Båda gårdarna kom sedan under lång tid att ha samma ägare. Axel Viffert blev 1559 länsherre på Landskrona och senare på Malmöhus. Under nordiska sjuårskriget förde han tillsammans med Steen Bille befäl över några avdelningar skånska bönder, vilka skulle avvärja ett väntat svenskt anfall mot Halland. Skåningarna gjorde emellertid av okänd anledning myteri och återvände hem. Befälhavarna har dock ansetts utan skuld i detta sammanhang. Herr Axel dog 1580 och ligger begraven i Lunds domkyrka tillsammans med sina båda hustrur (den andra var Anne Iversdatter Krabbe). Nästa ägare till Möllarp blev hans bror Corfitz Tönnessen Viffert. Denne hade gjort karriär vid Frederik II:s hov och var 1573-76 länsherre på Helsingborg och 1580-91 på Malmöhus, där han efterträdde brodern Axel. 1581 blev han upptagen i riksrådet och var 1585-89 landsdomare i Skåne. Han dog 1592./p>

De båda egendomarna övergick därefter till Melchior Gregersen Ulfstand, som var gift med Axel Vifferts dotter Else. Vid hans död 1617 tillträdde sonen Axel Ulfstand, gift med Else Lange. Han dog 1634 som den siste manlige medlemmen av sin ätt./p>

Möllarp och Axelvold tillföll då hans dotter Anne, som var gift först med Frederik Clausen Below till Spöttrup, död 1648, och därefter med Knud Axelsen Urne. Denne var överste för danska adelsfaneregementet och lagman i Skåne. Efter hans död 1670 tillträdde deras fyra söner Frederik, Wulf Hieronymus, Jörgen och Axel, vilka pantförskrev gårdarna. Panten övertogs senare av geheimerådet Knud Thott till Knutstorp, som 1691 skall ha köpt egendomarna. De återbördades 1697 av Jörgen Urne./p>

Major Isak von Linde på Axelvold inköpte 1702 Möllarp genom sin hustru Margaretha Nordsten, då han själv deltog i Karl XII:s polska fälttåg. Han hade gjort sig känd som en tapper krigare bl.a. i slagen vid Halmstad och Lund 1676. 1708 stupade han vid Rajevka. Tre av deras fem söner tillhörde faderns regemente. Av dessa stupade en och de två andra tillfångatogs vid den svenska arméns kapitulation vid Perevolotjna 1709. Den ene dog i fångenskapen och den andre återvände hem först 1722. Efter majorens död ägdes egendomen länge av änkan. Hon testamenterade 1725 Möllarp till sin yngste son, v. häradshövdingen Adolph von Linde, som därefter redan under moderns livstid skötte förvaltningen av gården. Det var ekonomiskt kärva tider med lågkonjunktur, missväxt och kostsamma reparationer av byggnaderna, men med en viss skuldsättning lyckades man klara sig över svårigheterna. Adolph dog 1739 före sin mor och hann alltså aldrig tillträda som ägare. Den gamla modern, som skall ha tagit sonens bortgång mycket hårt, dog kort därefter 1740, 87 år gammal, och blev begraven i Kågeröds kyrka. Den siste kvarlevande av hennes fem ogifta söner, ryttmästaren Johan Lorentz von Linde, död 1752, stiftade ett fideikommiss av Axelvold och Möllarp till förmån för sin systerson Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde. Möllarp kom därefter att stanna kvar inom ätten förenat med Axelvold till 1891./p>

Då köptes Möllarp av Johan Möller i Fosie. Han efterträddes av sin son Ludvig, som 1912 sålde gården till Erik Dieden i Malmö. Genom byte mot fastighet i Malmö blev en källarmästare Holmbäck 1916 ägare till Möllarp. 1917 inköptes egendomen från Holmbäck av häradsdomare O. Paulsson, som 1938 sålde den till kapten I. Gorthon. Vid hans död 1942 övertogs gården av hans far, kaptenen och skeppsredaren Joh. Gorthon i Helsingborg. En framgångsrik travhästuppfödning bedrevs vid denna tid under namnet "Möllarps stuteri". 1950-87 innehades Möllarp av Bengt Stenström och därefter av hans dödsbo fram till 1997, då gården såldes. Nuvarande ägare är greve Tycho Wachtmeister och hans bror greve Fredrik Wachtmeister./p>

Säteribyggnaden, uppförd 1821, är en stilfull byggnad i tegel under högt brutet tak och har i det yttre kvar sitt gamla utseende. Huset omges av parkanläggningar och dammar./p>

Källa: Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten